Garanties segons legislació

La legislació vigent és de vital importància per tal que els nostres clients exerceixin els seus drets enfront qualsevol situació relacionada amb els serveis que oferim. Descobreix-la aquí.

Conformitat dels béns

El bé que l’empresari entregui o subministri al consumidor o usuari, serà conforme amb el contracte quan compleixin una sèrie de requisits subjectius i objectius i sempre que hagi estat instal·lat correctament. 

 

Dret del consumidor i usuari en cas de falta de conformitat dels béns

L’empresari respondrà davant el consumidor o usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, podent el consumidor o usuari, mitjançant una simple declaració, exigir a l’empresari l’esmena d’aquesta falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits el consumidor o usuari podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

 

Termini de garantia

El termini de garantia legal dels béns passa de 2 a 3 anys des del moment del seu lliurament. En els béns de segona mà podrà pactar-se un termini inferior, sense que en cap cas pugui ser inferior a un any des del lliurament.

 

Presumpció de la falta de conformitat

Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els 2 anys següents al lliurament del bé ja existien quan el bé es va lliurar. Anteriorment el termini era de 6 mesos. 

 

Termini de garantia de les reparacions

L’empresari respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la posada en conformitat, durant l’any posterior (anteriorment el termini era de 6 mesos) al lliurament del bé ja conforme, presumint-se que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin els defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

 

Prescripció de l’acció a exigir la responsabilitat de l’empresari

El termini de prescripció per a exercitar l’acció relativa a la falta de conformitat dels béns adquirits prescriurà als 5 anys des de la manifestació d’aquesta. Anteriorment el termini era de 3 anys.

 

Reparació i serveis postvenda

El productor garantirà, en tot cas, l’existència d’un adequat servei tècnic, així com de recanvis durant el termini mínim de 10 anys a partir de la data en què el bé deixi de fabricar-se. Anteriorment el termini era de 5 anys.

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

15:03