Deducció Fiscal per obres d'energies renovables o eficiència energètica

Existeix la possibilitat de poder aplicar una deducció fiscal per la inversió en energia fotovoltaica. Es tracta d’una altra incentivació fiscal que dona suport al desenvolupament del sector de les energies renovables.

Segons la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les persones que facin una rehabilitació al seu habitatge es podran deduir fins a un 60% sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquestes deduccions, estan finançades amb els fons europeus destinats a la rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.

 

Entre els aspectes més rellevants d’aquesta Llei, destaquem:

Qui pot beneficiar-se de la deducció de fiscal per la instal·lació de plaques solars?

Totes les persones físiques que facin obres en habitatges de la seva propietat o instal·lacions col·lectives d'un edifici de propietaris que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica. 

 

SI estàs interessat en un pressupost per casa teva o el teu negoci, fes click AQUÍ!

 

Tipus de deducció d'IRPF per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques:

El Real Decret-llei 19/2021 (RD) estableix 3 tipus de deducció d'IRPF (Llei 35/2006) per la realització d'obres de millora energètica. 

> DEDUCCIÓ DEL 20% DE LA INVERSIÓ:

Aquest cas NO és aplicable a instal·lacions fotovoltaiques. La demanda de calefacció i refrigeració només es pot reduïr millorant l'envolupant de l'edifici (finestres i aïllaments). 

Terminis per accedir a la deducció:

 • Has de realitzar les obres entre el 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre del 2024.
 • En cas que sigui per a un habitatge destinat al lloguer, aquest s'haurà de llogar abans del 31 de desembre de 2024.

El màxim que podreu deduir són 5.000€ anuals. Per deduir aquesta quantitat has de demostrar que amb les obres has aconseguit reduir almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració. 

 • I com ho demostres? A través dels indicadors del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, que haurà d'expedir el tècnic una vegada finalitzades les obres.

> DEDUCCIÓ DEL 40% DE LA INVERSIÓ:

Per augmentar la deducció de l'IRPF fins al 40%:

 • Has de demostrar, a través de la certificació corresponent, que has aconseguit reduir almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable.
 • Aplicant l'exemple per un habitatge amb caldera de gas que es vulgui adherir a aquesta deducció, és possible que NO aconsegueixi aquest estalvi del 30%.. perquè amb la fotovoltaica no es pot aconseguir aquesta reducció si l'habitatge crema gas per "escalfar-se".
 • Aplicant l'exemple per un habitatge amb sistemes elèctrics per escalfar-se, refredar-se i obtenir aigua calenta és possible que que s'aconsegueixi aquest estalvi del 30%
 • Si amb les obres has aconseguit millorar la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”.

Terminis per accedir a la deducció:

 • Has de realitzar les obres entre el 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre del 2024.
 • En cas que sigui per a un habitatge destinat al lloguer, aquest s'haurà de llogar abans del 31 de desembre de 2024.

 El màxim que podreu deduir són 7.500€ mensuals.  

> DEDUCCIÓ DEL 60% DE LA INVERSIÓ: 

Si fas obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica en edificis d'ús predominant residencial: 

 • Hauràs d'acreditar, a través del certificat d'eficiència energètica, una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% com a mínim.
 • Una altra possibilitat és aconseguir la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”. 

Termini per accedir a la deducció:

 • Has de realitzar les obres entre el 6 d'octubre 2021 i el 31 de desembre del 2024.
 • La deducció s'efectuarà en els períodes impositius 2021, 20222023 i 2024, en relació amb les quantitats que hagis pagat a cada un. 

El màxim que podreu deduir són 15.000€ anuals.

 

SI estàs interessat en un pressupost per casa teva o el teu negoci, fes click AQUÍ!

Modificació de la Llei 49/1960 de Propietat Horitzontal

S’estableix que les obres de millora de l’eficiència energètica de l’edifici o les obres d’implantació d’energia renovables d’ús comú, siguin aprovades per majoria simple, així com la sol·licitud d’ajudes i finançament d’aquestes.

 

Altres consideracions

Creació de la línia d’avals per la cobertura parcial per compte de l’Estat del finançament d’obres de rehabilitació que contribueixin en la millora de l’eficiència energètica. 

 

Quines despeses es poden deduir de l'IRPF?

són deduïbles les següents despeses necessàries per executar les obres:

✔️ Honoraris professionals

✔️ Costos de redacció de projectes tècnics

✔️ Direcció d'obres

✔️ Cost d'execució d'obres o instal·lacions

✔️ Inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament

✔️ Emissió dels certificats d'eficiència energètica corresponents

 

NO són deduïbles:

❌ No s'aplicaran deduccions quan l'obra es faci a les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica, a places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

❌ No s'hi inclouran costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzen combustibles d'origen fòssil.

 

SI estàs interessat en un pressupost per casa teva o el teu negoci, fes click AQUÍ!

Com s'ha d'aplicar?

IMPORTANT: CERTIFICAT ENERGÈTIC!

Per tal de demostrar que les millores han aconseguit els estalvis energètics esmentats, s’han de realizar dos certificats energètics:

1. Primer certificat energètic s’ha de realitzar, firmar i tramitar abans de l’actuació de la fotovoltaica.

2. Segon certificat energètic s’ha de realitzar, firmar i tramitar després de l’actuació de la fotovoltaica.

El primer certificat energètic ha de tenir una vigència màxima de 2 anys abans de l’inici de les obres. És a dir, si les obres es realitzen el 2022, el certificat energètic no pot ser del 2019.

 

SI estàs interessat en un pressupost per casa teva o el teu negoci, fes click AQUÍ!

 

Però, què es comprova amb el certificat energètic?

Els certificats energètics es realitzen per mitjà d’un software específic i han de ser realitzats per tècnics certificats.

En aquest software s’hi crea un dibuix de l’habitatge detallant-t’hi les composicions constructives del mateix (gruixos de parets, aïllaments, sostres, vidres, etc.) i també les instal·lacions associades a produir aigua calenta sanitària i a climatitzar l’habitatge.

Una vegada validat el disseny en el software, s’obté un consum d’energia primària no renovable. En aquest mateix model s’hi detalla posteriorment l’actuació fotovoltaica i el software en determina (per mitjà de componens interns) l’estalvi associat.

 

És important destacar que l’estalvi sobre el qual aplica la bonificació és sobre el que calcula el tècnic amb el software de forma automàtica. No fa referència en cap cas a l’estalvi de les factures elèctriques, ni tampoc la informació del consum elèctric de l’habitatge es fa servir per elaborar el certificat energètic

Per tant, es pot donar el cas que en funció de l’origen dels sistemes que es fan servir per escalfar i refredar la casa, i produir aigua calenta, s’obtingui un estalvi o un altre: 

 • No és el mateix calcular-ho en un habitatge en què tots els sistemes siguin elèctrics, que un altre que tingui una caldera de gas amb una placa solar tèrmica (en aquest cas l’estalvi no es podrà aplicar gairebé)

 

La deducció de l'IPRF per instal·lar plaques solars fotovoltaiques és compatible amb altres subvencions?

SÍ! És compatible amb altres mesures i subvencions. Això pot ser interessant si vols accedir, per exemple, a les ajudes europees per a l'autoconsum i l'emmagatzematge.

 

SI estàs interessat en un pressupost per casa teva o el teu negoci, fes click AQUÍ!

 


Vols instal·lar plaques solars fotovoltaiques? Contacta'ns AQUÍ!

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

14:39