Justificació Subvenció Next Generation 2021

En el cas de ser beneficiari de les subvencions en energies renovables dels fons Next Generation que es van sol·licitar des del Gener de 2021 fins al Desembre del 2023, aquí t'expliquem com procedir a la justificació de la subvenció

 

 

PERIÒDICAMENT L’INSITUT CATALÀ D’ENERGIA publica resolucions de l’atorgament dels ajuts del programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

 

WEB DE LES RESOLUCIONS: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

Enllaç wer per procedir a la justificació: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/justificacio/

Si estàs interessat en un pressupost fes click AQUÍ

 

A continuació us facilitem un breu resum de la documentació que es requerirà, i de la qual es disposa de 18 mesos per justificar.

 

Aspectes previs més importants del BOE - Real Decreto 477/2021, de 29 de junio

Article 16. Procediment de concessió de les ajudes per les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla beneficiàries als destinataris últims. ( Real Decreto 477/2021, de 29 de junio)

 

Els destinataris últims dels ajuts regulats en aquest Reial decret, en el termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de la notificació de la resolució de concessió, hauran de justificar la realització de la inversió requerida per dur a terme l’actuació objecte d’ajuda, a través de la presentació, a l'òrgan autonòmic que es determini a les convocatòries de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla, de la documentació establerta a aquest efecte a l'annex II d'aquest Reial decret i/o de la documentació complementària o substitutiva , en cas de resultar procedent, que poguessin requerir les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla en les seves respectives convocatòries per a cada actuació subvencionable. La documentació que s'aporti per justificar l'execució de l'actuació ha de ser coherent amb la informació aportada al formulari de sol·licitud de l'ajut.

Això no obstant, d'acord amb el que preveu la lletra d) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, es flexibilitzaran els compromisos plasmats en les memòries econòmiques, en el sentit que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que es dirigeixin a assolir la fi de la subvenció.

Comprovada l'execució de l'actuació per part dels subjectes que rebin l'ajut, així com el lliurament de tota documentació exigida a l'apartat anterior dins el termini establert, l'òrgan competent de la comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla ordenarà el pagament de la subvenció, amb referència expressa a la procedència dels fons, esmentant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic així com el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, conforme al que pogués establir-se al respecte

En cas que el destinatari final de l'ajut no complís amb l'obligació de justificació establerta al precedent apartat no es procedirà al pagament de la subvenció i es declararà la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa, de conformitat amb el que estableix el article 89 del reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, utilitzant, per a això, el procediment previst a l'article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Documentació exigida

En principi la documentació exigida serà la següent (Segons ANNEX II. B - Real Decreto 477/2021, de 29 de junio):

a) Informe justificatiu de l'adequada realització de les actuacions subscrit, datat i emès per tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, si no n'hi ha, el Director d'Obra o, si escau, l'empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada (aporta WATTS AT HOME).

b)Justificació documental de la correcta execució de l'actuació ex post que es requereix per a cada programa d'incentius (segons el tipus d'actuació executada, si escau i quan sigui necessari:

 1. Certificat final dobra subscrit pel director dobra i director dexecució de lobra, en cas que sigui preceptiu (aporta WATTS AT HOME) .
 2. Per als programes d'incentius 1, 2, 3, 4 i 5, autorització d'explotació o acta de posada en servei, quan sigui preceptiva, i Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE), d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió ( instal·lacions elèctriques de qualsevol tipologia), emès per l'empresa instal·ladora i diligenciat per l'òrgan competent de la comunitat autónoma (aporta WATTS AT HOME).

Addicionalment, per a tots els programes, s'adjuntarà còpia del projecte o memòria tècnica de disseny (segons escaigui per a la tipologia d'actuació) que s'hagi aportat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma per a l'obtenció de l'autorització d'explotació o acta de posada en servei i/o Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) i/o certificat de la instal·lació tèrmica (aporta WATTS AT HOME).

 1. Per al programa d'incentius 4, informe, signat per un tècnic competent o l'empresa instal·ladora, que justifiqui la previsió que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació sigui igual o major al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació objecte de l'ajut. Aquest informe no serà necessari en el cas d'instal·lacions del sector residencial de tecnologia fotovoltaica de potència igual o inferior a 2,63 kW ni a instal·lacions del sector residencial de tecnologia eòlica de potència igual o inferior a 3,69 kW (aporta WATTS AT HOME).
 2. Relació classificada i signada pel destinatari últim de l’ajuda de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió elegible realitzada i que responguin al pressupost i contractes presentats, i còpia dels mateixos (és a dir, relació de factures i justificants de pagament). S'eximeix de l'obligació de presentar les factures que tinguin un import inferior a 3.000 euros. És important recordar que el beneficiari fiscal de la subvenció ha de ser el mateix ordenant que apareix la documentació de les transferències (aporta client)
 3. Quan la quantia subvencionable superi els 10.000 €: Certificats emesos per Hisenda i per la Seguretat Social justificatius que el destinatari últim dels ajuts compleix les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que disposa l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, llevat que els òrgans instructors de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla habilitin els mitjans electrònics o d'un altre tipus necessaris per realitzar per ells mateixos aquesta
 4. Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui fotografies de la situació de l'edifici després de les actuacions, i si escau, dels equips i instal·lacions principals finals objecte de l'ajut, i on es mostri el cartell publicitari o senyalització de l'actuació i el sistema de visualització denergia indicat en lapartat AI.1.C de lannex I. (aporta el client o WATTS AT HOME)
 5. Declaració responsable, prèvia a la justificació per part dels destinataris últims dels ajuts, que garanteixi (la firma el client, se suposa que es disposarà d’un model per part de l’administració i el podrem facilitar):
 • El compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits digualtat doportunitats i no discriminació, aplicables a aquest tipus dactuacions,
 • El compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible
 • L'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades a l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajuda (segons model que estarà disponible a Web de l'IDAE o bé a la de la comunitat autònoma o ciutat de Ceuta i Melilla corresponent), excepte per a persones físiques.
 • Per als programes d'incentius 1, 2 i 4, la no existència de més instal·lacions de la mateixa tecnologia (eòlica o fotovoltaica), subvencionades amb els programes d'incentius inclosos en aquest Reial decret, al mateix destinatari últim de l'ajuda, associades a la mateixa ubicació o al mateix consum o consums.

Si estàs interessat en un pressupost fes click AQUÍ

Enllaç BOE https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477 

Enllaç ICAEN: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

 

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

16:24